A už máme první vize, uděláme více variant?

Vypracování návrhu stavby (studie) je prvním graficky znázorněným prostorovým vyjádřením záměru
stavebníka. Dává mu konkrétní představu o koncepci řešení záměru (např. urbanistické, architektonické,
dispoziční, provozní, konstrukční, technické, technologické, interiérové a materiálové). Z návrhu by mělo
být jasné, jak je záměr zasazen do území, jaká je jeho hmota, vnitřní uspořádání, fasády a základní
materiály. Jedná se o zásadní kreativní práci architekta, která je na začátku celého procesu navrhování
stavby a zásadně předurčuje výslednou stavbu. Kvalitní stavba vždy vyžaduje souvislou práci architekta
od konceptu k detailu, protože v návrhu stavby zůstávají detaily pouze naznačené. Návrh stavby zároveň
ukazuje ekonomické a časové limity budoucí výstavby. Dalším hlavním účelem návrhu stavby je pomoci
klientovi ve strategickém rozhodování a ověřování vhodnosti stavebního záměru v řešeném území. Návrh
stavby je také možné již využít k předběžným konzultacím s dotčenými orgány a dalšími institucemi.
Dokumentace se obvykle předává 3× v tištěné podobě (formát A4 až A2) a digitálně ve formátu pdf.

Služby architekta
Smluvní plnění fáze 2. návrh stavby
zpravidla obsahuje činnost:
a) standardní

→→ prověření a analýza přípravy
projektu (fáze 1) a projekčních
podkladů (viz str. 3),
→→ upřesnění cílových představ klienta,
→→ zpracování konceptu a skic,
→→ určení základního materiálového
řešení,
→→ zpracování dokumentace návrhu
stavby (zpráva, situace, půdorysy,
řezy, pohledy)3,
→→ zapojení speciálních profesí (např.
statika, technologie, energetika)
včetně jejich koordinace,
→→ předběžný rozpočet podle m2 a m3;

b) nadstandardní
→→ zpracování variant řešení a jejich
vyhodnocení,
→→ podrobný návrh terénních
a vegetačních úprav,
→→ odborné studie a rozbory (denní
osvětlení, akustické studie, likvidace
odpadů),
→→ vizualizace a animace,
→→ fyzický model,
→→ podrobný rozpočet stavebních
a provozních nákladů stavby,
→→ zásady řešení energeticky
úsporného návrhu stavby,
→→ příprava údajů pro posuzování vlivu
stavby na životní prostředí,
→→ příprava údajů pro certifikaci stavby,
→→ marketingová dokumentace,
→→ studie proveditelnosti;
c) obstarávací
→→ předjednání dokumentace
u zásadních DOSS, na stavebním
úřadě a s architektem města (resp.
obce nebo urbanistických komisí

Součinnost klienta
Ke zdárnému výkonu služby je nutná
součinnost klienta zejména v těchto
oblastech:
→→ upřesnění cílových představ,
→→ stanovení technických požadavků na
stavbu (např. energetická náročnost
stavby, preferovaný způsob vytápění,
odběr energií, standard stavby
apod.)4,
→→ konzultace konceptu a jeho
odsouhlasení,
→→ předání plné moci ke zjišťování
potřebných údajů a zastupování
investora,
→→ upřesnění předpokládaných
investičních nákladů,
→→ účast na předběžných jednáních na
úřadech.

PŘÍKLADY NÁVRHŮ (STUDIÍ)